Domov
>
Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby jeho osobné údaje ním poskytnuté prevádzkovateľovi za účelom poskytovania služieb na portáli spracúval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať o užívateľovi nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu, ktoré užívateľ zadal pri vkladaní inzerátu.

Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, súhlasí s ich spracúvaním prevádzkovateľom a je si vedomý toho, že kontaktné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené osobám, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi členmi orgánov, zamestnancami alebo audítormi a ďalším osobám, ktoré sú viazané ohľadne im sprístupnených údajov povinnosťou mlčanlivosti. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v zmysle ust. § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov poskytnúť osobné údaje osobám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať osobné údaje užívateľov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v rozsahu nevyhnutnom na plnohodnotné poskytovanie služieb portálu.

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi písomne odvolať na adresu LMML group, s. r. o., Pri Studničke 135/3, 040 18 Nižná Hutka. Prevádzkovateľ je v prípade odvolania súhlasu užívateľa na spracúvanie jeho osobných údajov oprávnený okamžite zrušiť jeho účet a odstrániť všetky izeráty užívateľa bez nároku užívateľa na akúkoľvek peňažnú náhradu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri inzerátoch užívateľov tretími stranami.

©2020 One-Bazar
Kontakt, Pravidlá, Ochrana údajov
Inzeráty celkom: 272