Domov
>
Pravidlá

Podmienky používania

 

Základné podmienky

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva prostredníctvom portálu kontakt medzi užívateľmi a nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, úhradu a ani za samotný obchod alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, nepovoliť inzeráty, odstrániť inzeráty ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

Využívanie služieb portálu je možné len po súhlase užívateľa s týmito podmienkami.

Vložený inzerát na portál bude zverejnený po dobu 2 mesiacov, do momentu jeho vymazania užívateľom alebo na základe žiadosti o vymazanie užívateľom.

Počet vložených inzerátov a fotografií k inzerátom je neobmedzený.

Užívateľ dáva súhlas so zasielaním emailov do schránky, ktorú uviedol pri inzeráte. Pôvodca emailov je prevádzkovateľ a môžu mať informačný alebo reklamný charakter spojený so službami portálu. Užívateľ má právo nesúhlasiť so zasielaním emailov čo je povinný oznámiť písomnou formou prevádzkovateľovi.

Užívateľ berie na vedomie, že za jeho inzeráty, vrátane fotografií, videí a textov, ktoré sú ich súčasťou a sú uverejnené na portáli mu nevzniká nárok na žiadnu autorskú odmenu.


Prevádzkovateľ:

LMML group, s.r.o., so sídlom Pri Studničke 135/3, 040 18 Nižná Hutka, zapísaná v OR Okr. súdu Košice I. vložka č.: 46342/V

IČO: 52403424, DIČ: 2121014324

Portál:

www.one-bazar.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj so sídlom v Košiciach, tel.: 055/6220781, e-mail: ke@soi.sk

Užívateľ:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, zamestnanca alebo inej poverenej osoby využíva služby portálu.

Služby:

Portál one-bazar.sk poskytuje pridávanie, zverejňovanie a vyhľadávanie ponúk a dopytov tovaru, služieb medzi užívateľmi. Služba je bezplatná, s výnimkou doplnkových služieb, pri ktorých je výslovne uvedená cena.

Zodpovednosť za škodu

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Užívateľ si je vedomý, že využíva služby portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu, ani za spôsob akým služby portálu využívajú.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb portálu, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb portálu na akúkoľvek dobu, pričom to môže urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou bez uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať.


Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje uvádzať na portáli a v inzerátoch pravdivé a aktuálne údaje a berie na vedomie, že akákoľvek informácia o ktorej pravdivosti alebo aktuálnosti má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti, môže byť z portálu prevádzkovateľom bez predchádzajúceho upozornenia odstránená.

Užívateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb portálu sa bude správať v súlade so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou, dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Užívateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za obsah údajov, textov a fotiek, ktoré uvedie na portáli a prípadných diskusných príspevkov.

Zároveň berie na vedomie, že na portáli je prísne zakázaná inzercia:

 

Užívateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z jeho povinností alebo niektorého zo zákazov uvedených vyššie je prevádzkovateľ oprávnený okamžite zmazať na portáli jeho inzeráty bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu a prevádzkovateľ nieje povinný informovať užívateľa o zmazaní inzerátu.

Užívateľ sa zaväzuje používať za účelom vkladania inzerátov len diela (t. j. fotografie, obrázky, videá, texty a pod.), ktorých je autorom, resp. na použitie ktorých mu autor udelil súhlas. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody, ktoré autorovi vznikli porušením záväzku podľa tohto odseku tohto článku podmienok a na základe žiadosti autora je prevádzkovateľ oprávnený tieto diela z portálu odstrániť. Pred odstránením diela z portálu poskytne prevádzkovateľ užívateľovi lehotu 30 dní na vyžiadanie si súhlasu autora s používaním diela, resp. na odstránenie diela z inzerátu alebo je vymazanie. V prípade, ak užívateľ v stanovenej lehote vzniknutý protiprávny stav neodstráni, prevádzkovateľ vymaže neoprávnene používané dielo z portálu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ďalšie povinnosti, ktoré upravujú tieto podmiekny pre konkrétny typ služby poskytovanej prevádzkovateľom.


Reklamácie

Reklamácie týkajúce sa informácií uverejnených na portáli a v inzerátoch je užívateľ oprávnený zasielať prevádzkovateľovi na jeho emailovú adresu alebo písomne na adresu sidla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyjadriť sa k opodstatnenosti reklamácie v lehote 30 kalendárnych dní. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie sa prevádzkovateľ zaväzuje vykonať bezodkladnú nápravu vzniknutého stavu a to najneskôr do 5 pracovných dní od uznania reklamácie.

Uznaním reklamácie týkajúcej sa informácií uverejnených na portáli a v inzerátoch nevznikajú užívateľovi žiadne nároky zo zodpovednosti za vady alebo za škodu, ako ani žiadne iné peňažné alebo nepeňažné nároky s výnimkou nároku na opravu nesprávnych informácií.


Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať, pričom zverejnením nového znenia podmienok na portáli platnosť a účinnosť naposledy zverejnených podmienok zaniká.

Ak niektoré ustanovenia podmienky nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu podmienok.

©2020 One-Bazar
Kontakt, Pravidlá, Ochrana údajov
Inzeráty celkom: 38